Algemene Voorwaarden

Op de onderhavige opdracht en eventuele verdere opdrachten en uitvoering van een en ander zijn van toepassing de “Algemene Voorwaarden 1993 van de Beroepsvereniging van Film en Televisiemakers NBF en de Vereniging Audiovisuele Kontakten, de VAK”. Deze en andere van toepassing zijnde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 224/1993 en liggen daar ter inzage.

Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers, NBF en Vereniging Audiovisuele Kontakten, VAK  

ALGEMEEN; DEFINITIES

Artikel 1

1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en leveringen alsmede overeenkomsten terzake, door freelance-medewerkers bij het totstandkomen van audiovisuele producties. Onder freelance medewerker wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die hetzij alleen, hetzij met anderen als natuurlijk rechtspersoon of door middel van een rechtspersoon zelfstandig bedrijf uitoefent, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden in opdracht van derden, derhalve anders dan als werknemer in vaste of tijdelijke (loon)dienst.

1.b Onder een audiovisuele productie, een audiovisual of een AV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een langs cinematografische-mechanische of elektronische weg tot stand gekomen werk in auteursrechtelijke zin, zoals dat kan worden vastgelegd door middel van filmband, videoband, band/dia-procédé, dan wel op enige andere wijze.

1.c Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die een freelancer een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid of tot andere werkzaamheden bij de totstandkoming van een audiovisuele productie.

1.d Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de freelancer die zich bezighoudt met de vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid, of werkzaamheden van andere aard, verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie.

1.e Onder dragers van beeld en/of geluid worden in deze algemene voorwaarden verstaan stoffelijke middelen waarop beeld en/of geluid kan worden vastgelegd, zoals geluidsband, videoband, fotografisch-, cinematografisch- en soortgelijk materiaal.

1.f Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever blijft onverlet, wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden van die algemene voorwaarden kennis te nemen en voorzover die algemene voorwaarden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtnemer, zoals die ook in die algemene voorwaarden tot uiting komen, rekening houden en, gelet op die belangen en de overige omstandigheden van de in de opdracht beoogde werkzaamheden, voor de opdrachtnemer niet onredelijk bezwarend zijn. Voorzover bedoelde algemene voorwaarden van de opdrachtgever geen bepalingen bevatten welke wel in de onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, gelden in elk geval de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.g Op alle door de opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en verdere overeenkomsten, de onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, is Nederlands recht van toepassing; offertes worden geacht in Nederland te zijn uitgebracht en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

OFFERTES, PRIJZEN

Artikel 2.

2.a Alle offertes, in welke vorm dan ook door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en in dat geval slechts bindend tot aan de in de offerte vermelde datum.

2.b De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.c De door de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorge-stelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van de opdrachtnemer en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

2.d De opdrachtnemer kan een hem door derden gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen, prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

2.e Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

2.f Ingeval van een niet-voorziene verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde en dergelijke factoren is de opdrachtnemeer gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

2.g Indien een opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, zijn honorarium daaronder begrepen, aan hem te vergoeden.

OVEREENKOMST

Artikel 3.

3.a Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.

3.b Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.

3.c Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.d Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.

3.e Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.f De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, alvorens verder te presteren van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.

3.g De opdrachtnemer is bevoegd, indien hij zulks wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De honoraria en kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Alvorens derden in te schakelen dient de opdrachtnemer echter de toestemming van de opdrachtgever daartoe te verkrijgen.

TERMIJNEN

Artikel 4.

4.a De in de offertes, bevestigingen en overeenkomsten genoemde termijnen voor de dienstverlening en/of levering worden naar beste weten en ervaring door de opdrachtnemer opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door de opdrachtnemer in acht worden genomen; ze zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

4.b Wanneer het er naar uitziet dat niettemin een bindende termijn zal worden overschreden, of wanneer het er naar uitziet dat een vrijblijvende termijn excessief zal worden overschreden, zal de opdrachtnemer zich zo tijdig mogelijk met de opdrachtgever in verbinding stellen teneinde met hem over de verdere uitvoering van de opdracht overleg te plegen.

4.c Wanneer de resultaten van het werk van de opdrachtnemer na het verstrijken van de daartoe overeengekomen termijn niet door de opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter beschikking van de opdrachtgever voor diens rekening en risico. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terzake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen. De opdrachtnemer is bevoegd aan de opdrachtgever terzake bewaarloon in rekening te brengen.

4.d Indien op verzoek van de opdrachtgever opdrachten worden uitgevoerd of zaken worden afgeleverd op een kortere termijn dan aanvankelijk overeengekomen, worden de daaraan eventueel verbonden extra-honoraria en kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN en HONORERING

Artikel 5.

5.a De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, als met de opdrachtgever is overeengekomen.

5.b De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldsbedrag per uur, per dag, per week of per maand.

5.c Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag, per week of per maand, dan wel andersom, wordt onder een uurbedrag verstaan:  1/10 deel van de overeengekomen dagvergoeding,  1/50 deel van de overeengekomen weekvergoeding,  1/216 deel van de overeengekomen maandvergoeding.  Voor een halve werkdag bedraagt de vergoeding echter steeds tenminste 75% van de overeengekomen dagvergoeding.

5.d Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden. Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.

5.e Betaling van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden aan het eind van iedere dag, week of maand, al naarmate zulks is overeengekomen.

VERGOEDING KOSTEN

Artikel 6.

6.a Voorzover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de opdrachtnemer moeten worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg gedragen, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.

6.b Verblijfkosten van de opdrachtnemer, met inbegrip van de kosten van maaltijden en verfrissingenen, worden, voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed.

6.c De betaling van de kosten geschiedt gelijktijdig met de betaling van de honorering als in artikel 5 sub e) bedoeld.

WERK- EN RUSTTIJDEN

Artikel 7.

7.a De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur; de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijd per aaneengesloten periode van 7 etmalen bedraagt ten hoogste 55 uur.

7.b Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op zaterdag, zondag en feestdagen een opslag op het tarief zal gelden.

7.c In afwijking van het onder a) bepaalde en onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kan worden overeengekomen dat de werktijd per dag wordt verlengd. De verlengingen als hier bedoeld, voorzover deze de 10 uur per werkdag overschrijden, gelden als overuren. Voor overuren tot een maximum van vijf uren geldt een opslag op het tarief van 50% en voor de daarna gewerkte uren een opslag van 100%.

7.d In afwijking van het bepaalde in dit artikel sub c) kan worden overeengekomen, dat overuren worden gecompenseerd met gehonoreerde rusturen, met dien verstande dat  – compensatie met gehonoreerde rusturen slechts kan plaats vinden binnen de contractsperiode en uiterlijk binnen 10 dagen nadat de overuren zijn verricht;  – zodra is komen vast te staan dat de overuren in geld zullen worden vergoed, deze betaling zal plaats vinden uiterlijk op de eerstvolgende overeengekomen betaaldag van het honorarium;  – gehonoreerde rusturen altijd direct voorafgaan of direct aansluiten op de in dit artikel sub c) voorgeschreven rusturen.

7.e Tussen het einde van de werkdag en het begin van de direct daarop volgende werkdag ligt een ononderbroken rusttijd van tenminste 10 uur. Per aaneengesloten periode van 7 etmalen is er een ononderbroken rusttijd van tenminste 36 uur. Het aanvangstijdstip van deze lange rusttijd dient tijdig, doch tenminste 48 uur daarvóór, te worden overeengekomen.

7.f Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt. Voor een lunch wordt tenminste een half uur uitgetrokken; voor een diner wordt tenminste een uur uitgetrokken.

7.g Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt. Reistijd tussen de gewone woon- of verblijfplaats van de opdrachtnemer en de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, eveneens als werktijd aangemerkt.

WERKONDERBREKING

Artikel 8.

8.a Onder bijzondere omstandigheden staat het de opdrachtnemer vrij gedurende korte tijd de werk-zaamheden te onderbreken.

8.b Als zodanige bijzondere omstandigheden worden beschouwd:  – het huwelijk van de opdrachtnemer, van een van diens kinderen, ouders, broers en zusters,  – de bevalling van de echt- of leefgenote van de opdrachtnemer, respectievelijk van de opdrachtneemster zelf,  – het overlijden van personen die tot het huishouden van de opdrachtnemer behoren, alsmede van niet tot het huishouden behorende kinderen, ouders, schoonouders, broers of zusters,  – de begrafenis of de crematie van de in de vorige alinea bedoelde personen,  – de vervulling van een door de wet of overheid zondere geldelijke vergoeding opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd van de opdrachtnemer kan geschieden.

8.c De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte van de desbetreffende gebeurtenis. De duur van de werkonderbreking wordt in onderling overleg door de partijen vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de werkonderbreking echter tenminste een dag per gebeurtenis.

8.d De werkonderbreking als in dit artikel bedoeld geschiedt voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

ZIEKTE

Artikel 9.

9.a De opdrachtnemer die wegens ziekte of andere oorzaak ongeschikt is tot het verrichten van zijn werkzaamheden is verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

9.b Bij ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht zijn overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zodra de opdrachtnemer ten gevolge van zijn ziekte of andere arbeidsongeschiktheid langer dan 3/10 deel van de totaal overeengekomen werktijd verhinderd is geweest zijn werkzaamheden te verrichten.

9.c Overigens verliest de opdrachtnemer bij afwezigheid wegens ziekte of andere arbeids-ongeschiktheid gedurende het tijdvak van zijn afwezigheid iedere aanspraak op de tussen partijen voor dat tijdvak overeengekomen honorering.

RISICO’S, EXTRA RISICO’S

Artikel 10.

10.a De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever draagt en voor eigen rekening verzekert het risico van het verloren gaan of beschadigd raken van het negatief, omkeer, video of ander origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie-uren of dagen door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschaden en enigerlei aansprakelijkheid terzake zijn bedrijfsuitoefening, mede jegens opdrachtnemer zelf.

10.b Indien de uitvoering van de opdracht risico’s voor de opdrachtnemer meebrengt welke de normale risico’s terzake te boven gaan is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer terzake aansprakelijk; de opdrachtgever verzekert die risico’s voor eigen rekening.

10.c Ongeacht enigerlei verzekering heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzondere risico’s met zich brengen, waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer vervallen.

10.d De wijze van transport, verpakking enzovoorts van apparatuur en materialen wordt, indien daaromtrent geen specifieke aanwijzingen door de opdrachtgever zijn gegeven, door de opdrachtnemer naar beste weten en ervaring bepaald. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt verzending en transport van zaken door de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs in het geval dat op vrachtbrieven, vervoersadressen, en dergelijke van de vervoerder de bepaling voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

OVERMACHT

Artikel 11.

11.a Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, respec-tievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend. Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of andere medewerkers van de opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, over-heidsmaatregelen, bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer of bij diens leveranciers of onderaannemers.

11.b Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.c Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

11.d De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstan-digheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.

VERHINDERING OPDRACHTGEVER

Artikel 12.

12.a De opdrachtgever dient, wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer, die voor die diensten zijn tijd heeft gereserveerd (optie), de opdrachtnemer terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 48 uur vóórdat de overeengekomen werkzaamheden zullen aanvangen. Bij overschrijding van deze termijn wordt de desbetreffende optie een definitieve boeking. Bij een afzegging als hier bedoeld welke later (binnen 48 uur) aan de opdrachtnemer is medegedeeld behoudt de opdrachtnemer, evenals in het geval van een definitieve boeking, zijn volledig recht op de overeengekomen honorering. Voor het geval er sprake zou zijn van een mooi-weer-optie geldt evenwel een termijn van 12 uur.

12.b Voorzover de opdrachtgever daarvoor uit hoofde van door hem afgesloten verzekeringen geen vergoeding kan ontvangen is hij van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer ontslagen in het geval de verhindering voortvloeit uit een bijzondere omstandigheid als hierna bedoeld en indien hij een in verband met die omstandigheid redelijke afzeggingstermijn in acht heeft genomen.  Als zodanige bijzondere omstandigheden worden onder meer beschouwd:  – het niet of niet tijdig afkomen van subsidietoezeggingen of opdrachtbevestigingen;  – het uitblijven van vergunningen of visa;  – ziekte, ongeval of overlijden van acteurs of moeilijk vervangbare medewerkers of studiopersoneel, uitloop van de productie tengevolge van deze en soortgelijke omstandigheden.  Indien de opdrachtgever heeft verzuimd verzekeringen af te sluiten en te handhaven tegen risico’s als in dit lid bedoeld is hij evenwel niet van zijn betalings-verplichting jegens de opdrachtnemer ontslagen.

12.c Gedurende niet meer te annuleren werkdagen houdt de opdrachtnemer zich beschikbaar voor de opdrachtgever. Hij is verplicht de vervangende werkzaamheden, die hem eventueel worden opgedragen, uit te voeren, echter op voorwaarde dat dit vervangende werk, naar soort en aard, in redelijke mate gelijkenis vertoont met de overeengekomen prestaties.

12.d De opdrachtnemer kan evenwel de opdrachtgever mededelen zich gedurende de in het vorige lid (c) bedoelde periode niet te zijner beschikking te willen houden; de opdrachtnemer verliest dan iedere aanspraak op betaling van de voor die periode overeengekomen vergoeding.

VERHINDERING OPDRACHTNEMER

Artikel 13.

13.a De opdrachtnemer houdt zich ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar op de daartoe overeengekomen uren, dagen, weken of maanden of gedurende de overeengekomen perioden; partijen kunnen overeenkomen dat in bepaalde perioden de opdrachtnemer niet voor de opdrachtgever beschikbaar is.

13.b De opdrachtnemer is niet voor de opdrachtgever beschikbaar tijdens de werkonderbreking als in artikel 8 bedoeld.

13.c Voor het geval de opdrachtnemer zich op de dagen dat hij niet voor de opdrachtgever beschikbaar behoeft te zijn jegens derden wil verbinden is hij niettemin verplicht vooraf met de opdrachtgever over deze verplichtingen overleg te plegen. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer te kennen geeft dat de beschikbaarheid van de opdrachtnemer op de bewuste dag(en) alsnog geboden is zal de opdrachtnemer bedoelde verplichtingen niet aangaan.

RECLAMES

Artikel 14.

14.a Eventuele reclames kunnen door de opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien deze hem rechtstreeks en binnen 10 werkdagen na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te zijn van de opdrachtnemer. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de verzenddatum ervan.

14.b Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een reclame wordt ingediend wordt de opdrachtgever geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen reclames behoeven door de opdrachtnemer niet meer in behandeling te worden genomen.

14.c Indien de opdrachtnemer de reclame gegrond bevindt is hij gehouden, te zijner keuze, hetzij een schadevergoeding in geld te geven, waarvan de hoogte in onderling overleg zal worden vastgesteld, hetzij tot nieuwe dienstverlening of nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

14.d Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplich-tingen jegens de opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15.

15.a De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking door de opdrachtnemer van dragers van beeld en/of geluid dan wel andere zaken van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor andere wijzen van dienstverlening door de opdrachtnemer aan of ten behoeve van de opdrachtgever ten aanzien van zaken van de opdrachtgever in het algemeen. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 berust het risico voor bedoeld materiaal en de bedoelde zaken bij de opdrachtgever.

15.b Indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de risico’s als in dit artikel onder 1) bedoeld voorzover mogelijk voor rekening van de opdrachtgever verzekeren. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zo deze, ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, er mocht zijn, strekt evenwel ook in dit geval niet verder dan tot doorbetaling aan de opdrachtgevers van de door opdrachtnemer ontvangen verzekeringsgelden.

BETALING; RENTE EN KOSTEN

Artikel 16.

16.a Betaling dient netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking door middel van storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt.

16.b In gevallen dat de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder beheer of bewind wordt gesteld, of, ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, indien op het geheel of een deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, de opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting uit de wet of uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, voortvloeiend, indien de opdrachtgever overgaat tot beëindiging, stillegging, vereffening of overdracht van zijn bedrijf dan wel de doelstelling of feitelijke werkzaamheid van zijn bedrijf wijzigt, heeft de opdrachtnemer door het enkele plaatsgrijpen van één van deze omstandigheden het recht enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dan wel leveringen, terstond en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten en tot ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

16.c Indien betaling van de factuur van de opdrachtnemer niet binnen de in dit artikel onder a) bedoelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De datum van verzending van de factuur zal, behoudens tegenbewijs, geacht worden gelijk te zijn aan de datum van de factuur.

16.d Van de dag af waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, renten en kosten.

16.e Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt en te maken ter inning van de vorderingen van de opdrachtnemer komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van vorenbedoelde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 17.

17.a Het eigendom van door opdrachtnemer te leveren zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over dan dadelijk na de volledige betaling van alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft uit welken hoofde dan ook.

17.b In de gevallen als in artikel 16 onder b) bedoeld heeft de opdrachtnemer het recht om zonder enige voorafgaande aanmaning of in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht te beëindigen en/of hetgeen door de opdrachtnemer nog zou moeten worden geleverd doch nog niet of nog niet geheel betaalde, als eigendom van de opdrachtgever terug te vorderen, onverminderd de rechten van de opdrachtnemer vergoeding te verlangen van eventueel verlies of andere schaden. In bedoelde gevallen is ook elke andere vordering welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben ineens en in zijn geheel opeisbaar.

AUTEURSRECHTEN, MECHANISCHE REPRODUCTIERECHTEN, OPDRACHTEN INZAKE BESTAANDE WERKEN, VRIJWARING

Artikel 18.

18.a De opdrachtnemer wiens werkzaamheden geacht worden van creatieve aard te zijn heeft, voor zover het zijn bijdrage aan het tot stand komen van de AV productie betreft, zowel het persoonlijkheids-recht als het exploitatie-recht, dit laatste gewaardeerd op een nader met de opdrachtgever overeen te komen aandeel in de exploitatie-opbrengst van het audiovisuele werk.

18.b De opdrachtnemer is, onder voorbehoud van zijn recht op een aandeel in de exploitatie-opbrengst van het audiovisueel werk, verplicht het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het resultaat van zijn werkzaamheden, – voor zover dit te beschouwen is als een werk in de zin van de Auteurswet of een bijdrage daaraan -, in zijn meest volledige wettelijke omvang en zonder voorbehoud van enige bevoegdheid terzake aan de opdrachtgever over te dragen en voor het overige jegens de opdrachtgever afstand te doen van elke aanspraak welke de opdrachtnemer met betrekking tot de openbaarmaking en verveelvoudiging van het resultaat van zijn werk zou kunnen doen gelden. De opdrachtnemer heeft deze verplichtingen evenwel niet ten aanzien van de rechten welke hij aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en ter incasso mocht hebben overgedragen.

18.c De nadere omschrijving van het recht van de opdrachtnemer op een aandeel in de exploitatie-opbrengst van het audiovisuele werk, in het bijzonder wat betreft de grootte van het aandeel, de betaling ervan, de wijze van informatie-verschaffing over de exploitatie-resultaten, alsmede het recht van controle door de opdrachtnemer en de wijze van uitoefening ervan wordt door partijen afzonderlijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

18.d De in dit artikel bedoelde overdracht van rechten en verklaring van afstand zullen in een afzonderlijke acte worden neergelegd zodra de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan de desbetreffende AV productie zijn geëindigd. Vooruitlopend op die overdracht verleent de opdrachtnemer door het enkele feit van zijn medewerking aan de desbetreffende AV productie exclusief zijn toestemming aan de opdrachtgever om met het resultaat van zijn werkzaamheden te handelen als ware aan het vereiste van lid b) van dit artikel voldaan. Eveneens machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever om de uit het auteursrecht voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de over te dragen rechten en bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig in naam van de opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte op te treden.

18.e De opdrachtnemer heeft recht op vermelding van zijn naam in het daartoe gebruikelijke deel van de AV productie met aanduiding van zijn functie op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijsduur van vertoning duidelijk leesbaar is. Het staat de opdrachtnemer evenwel vrij van de producent te bedingen dat zijn naam niet wordt vermeld in de titelstrook, in begeleidende folders en brochures, in persberichten en in andere op de AV productie betrekking hebbende publicaties.

18.f Ingeval van een opdracht tot het synchroniseren van een drager van beeld en geluid mag het vervaardigde geluid uitsluitend tesamen met de desbetreffende beelden publiekelijk ten gehore worden gebracht.

18.g Ten aanzien van de bij een drager van beeld en geluid behorende muziek en/of tekst worden de mechanische rechten (vastleggings- of reproductie-rechten) ten behoeve van vertoning / openbaarmaking door de opdrachtgever verzorgd. Zulks is eveneens het geval ten aanzien van de desbetreffende rechten indien en voorzover de opdrachtnemer andere rechten aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en incasso mocht hebben overgedragen.

18.h Bij opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds bestaand auteursrechtelijk werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid terzake bij de opdrachtgever.

18.i De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, al dan niet van auteursrechtelijke aard, ontstaan door de werkzaamheden welke door de opdrachtnemer met betrekking tot de verstrekte opdracht zijn verricht.

GEHEIMHOUDING

Artikel 19.

19.a Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer zich ten aanzien van de AV productie waarop zijn werkzaamheden betrekking hebben, zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt:  – aan derden geen mededelingen te doen,  – derden geen inzage te geven van bescheiden die aan zijn zorg zijn toevertrouwd dan wel die op andere wijze in zijn bezit zijn gekomen.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING, ONTBINDING

Artikel 20.

20.a De opdrachtnemer heeft het recht de met de opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien de opdracht-gever hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie heeft gegeven.

20.b Elk van beide partijen heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de wederpartij, na ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

GESCHILLEN

Artikel 21.

21.a Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, de daarvan deel uitmakende onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, of van nadere overeenkomsten terzake, dan wel de tenuitvoerlegging daarvan, tussen partijen of hun rechtverkrijgenden onder algemene of onder bijzondere titel mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, van welke aard ook, ook al worden zij slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechterlijke macht. Partijen blijven evenwel bevoegd hun geschil aan arbitrage te onderwerpen, mits zij daartoe overeenkomen binnen 14 dagen nadat de meest gerede partij zodanige arbitrage schriftelijk aan de wederpartij voorstelt.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

22.a De in artikel 1 onder f), tweede zin opgenomen regel blijft gelden voor het geval in de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever bij het van kracht worden van de onderhavige algemene voorwaarden geen bepalingen voorkwamen als in die zin bedoeld, doch zodanige bepalingen er naderhand in zijn opgenomen. Mitsdien kan de opdrachtgever in zodanig geval geen beroep doen op de desbetreffende later tot stand gekomen bepalingen van de eigen algemene voorwaarden doch gelden dan en voor dat geval de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.

Deze en andere van toepassing zijnde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 224/1993 en liggen daar ter inzage; op uw verzoek zullen ze u worden toegezonden.